راهکارهای برون رفت از بحران
مدیریت بازاریابی واستراتژی ها
مدیریت صادرات وبازاریابی بین الملل
تصمیم گیری واستراتژی های قیمت گذاری
مدیریت فروش ومهارتهای فروشندگی
بازاریابی خدمات
مدیریت ارتباط با مشتریان
عوامل موفقیت در کسب وکار وزندگی
چالشهای بازاریابی وبازرگانی شرکتها
تحقیقات بازاریابی
استراتژی های نوین رقابت
ایده ها وپدیده های نوین بازاریابی
مذاکره وارتباطات
و.....